Contact details

Youjin B. Chung

E-mail: youjin@berkeley.edu
Office Address 341C Giannini Hall
Mailing address

345 Giannini Hall
Berkeley, CA 94720-3050

Academic Division:
Research Group(s):